VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

Charakteristika

Časopis EFETA vznikol vzápätí po politických zmenách u nás. Vstupom Slovenska do Európskej únie sa uskutočnili mnohé zmeny v prístupe k ľuďom s postihnutím, narušením a ohrozením, vrátane možností medializovať informácie z oblasti komplexnej starostlivosti o týchto ľudí. Preto Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR (SŠLV) začala vydávať vedecko-odborný časopis EFETA o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím, narušením a ohrozením, ktorý je jediným svojho druhu na Slovensku.

Časopis EFETA je určený odbornej i laickej verejnosti. Ide o vedecko-odborné periodikum zacielené predovšetkým na rehabilitáciu, výchovu, vzdelávanie ľudí s postihnutím, narušením a ohrozením. V súčasnosti je jeho snahou aj rozšírenie informácií z oblasti inkluzívnej/ integrovanej výchovy a vzdelávania, resp. sociálnej inklúzie/ integrácie týchto ľudí.

Adresátmi sú špeciálni pedagógovia – učitelia a vychovávatelia škôl a zariadení pre deti, mládež a dospelých so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ako aj liečební pedagógovia, sociálni pedagógovia , sociálni pracovníci , pracovníci poradenských zariadení v SR, príslušníci hraničných odborov (lekári, psychológovia) a všetci odborníci i laici, ktorí sa zaujímajú o túto problematiku.

V časopise sú uverejňované povinne recenzované príspevky zo všetkých oblastí starostlivosti o ľudí s postihnutím narušením a ohrozením. EFETA publikuje príspevky v pravidelných rubrikách (SŠLV v SR, Štúdie, Z praxe, Priekopníci starostlivosti o postihnutých, Informujeme, Zo zahraničia, Z môjho života, Recenzie, Predstavujeme vám, Integrácia). Ide o pôvodné štúdie vedeckého charakteru, odborné články, prehľadové články, správy z konferencií, sympózií a študijných pobytov, informácie o realizovaných a plánovaných podujatiach, diskusné príspevky týkajúce sa aktuálnych problémov a nových prístupoch ku komplexnej starostlivosti o ľudí s postihnutím, narušením a ohrozením u nás i v zahraničí, články pripomínajúce životné jubileá popredných odborníkov a hodnotiace ich dielo a osobnosť, recenzie, eseje a rozličné aktuality. Z hľadiska zastúpenia jednotlivých postihnutí, narušení a ohrození časopis vyvážene publikuje príspevky venované mentálnemu, sluchovému, telesnému, aj zrakovému postihnutiu, narušenej komunikačnej schopnosti, poruchám učenia a správania, viacnásobnému postihnutiu, rôznym vývinovým ohrozeniam ochoreniam a oslabeniam.

Časopis má obsah v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Štúdie majú resumé v jazyku nemeckom i anglickom.

Pravidelnou prílohou je Ročenka Efety, ktorá poskytuje informácie z významných konferencií (vo forme zborníkov) alebo informácie o dôležitých výsledkoch teórie a praxe z oblasti komplexnej rehabilitácie ľudí s postihnutím (vo forme vedeckých alebo odborných monografií).