VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

Redakčná rada

Šéfredaktor Prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.
Redaktorka Mgr. Pavla Teťáková
Technický redaktor Mgr. Maja Stańczyková
Členovia redakčnej rady Prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.
Prof.PhDr. Marta Horňáková,PhD.
Mgr. Ján Hučík, PhD.
Mgr. Zdenko Krajčír
PhDr. Margita Levčíková
Mgr. Daniel Pastirčák
Prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc.
Prof. PhDr. Milan Schavel, PhD.
PaedDr. Marián Šimko
PaedDr. Mária Tekelová
Prof. MUDr. Pavol Traubner, CSc.
Prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.
PaedDr. Erik Žovinec, PhD.
PaedDr. Katarína Brťková
Zahraniční členovia Prof. Dr. Annette Leonhardt
Doc.PhDr.Boris Titzl, PhD.
Prof. Dr. Péter Zászkaliczky
Čestný člen Prof. Dr. Ferdinand Klein