VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

Inštrukcie pre autorov

1. ZAMERANIE ČASOPISU

Efeta je vedecko-odborný časopis. Vychádza štvrťročne; uverejňuje recenzované príspevky zo všetkých oblastí komplexnej rehabilitácie ľudí s postihnutím, narušením a ohrozením. Efeta publikuje príspevky v pravidelných rubrikách (SŠLV v SR, Štúdie, Z praxe, Priekopníci starostlivosti o postihnutých, Informujeme vás, Zo zahraničia, Recenzie a Predstavujeme sa vám). Ide o pôvodné články vedeckého charakteru, odborné články, prehľadové články, správy z oblasti starostivosti o ľudí s postihnutím, narušením a ohrozením, články o aktuálnych prístupoch k týmto ľuďom v zahraničí, biografické články pripomínajúce životné jubileá popredných odborníkov a hodnotiace ich dielo, recenzie, eseje a rozličné aktuality.

Z hľadiska zastúpenia jednotlivých postihnutí a narušení časopis vyvážene publikuje príspevky venované najmä mentálnemu, sluchovému, telesnému aj zrakovému postihnutiu, narušenej komunikačnej schopnosti, poruchám správania, viacnásobným postihnutiam, rôznym ochoreniam, ohrozeniam atď.

2. VŠEOBECNÉ POKYNY

K rukopisu treba priložiť sprievodný list žiadajúci o uverejnenie príspevku. List musí obsahovať vyhlásenie, že práca nebola publikovaná ani zaslaná inde na publikovanie.

Súčasťou rukopisu musí byť plné meno autora, názov a adresa jeho pracoviska, vrátane e-mailovej adresy. Ak je autorov viac, treba vyznačiť, ktorému z nich má byť zasielaná korešpondencia. Ak toto vyznačenie chýba, redakcia korešponduje s prvým z autorov.

Redakcia ani vydavateľ nenesú zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov.

Redakcia si vyhradzuje právo na odmietnutie rukopisov nielen na základne vecných nedostatkov, ale aj vtedy, keď nevyhovujú smerniciam či profilu časopisu. Zároveň si vyhradzuje právo na štylistické úpravy príspevkov, prípadne na ich skrátenie. Príspevky sa posudzujú dvomi nezávislými posudzovateľmi.

Časopis Efeta uverejňuje príspevky v slovenskom a českom jazyku.

Pôvodné vedecké a odborné články sprostredkúvajú originálne výsledky vedeckovýskumnej a odbornej práce a nové poznatky založené na pozorovaniach, prieskumoch, experimentoch a pod. Požadovaný rozsah je približne 7 – 10 rukopisných strán.

Ostatné príspevky majú mať rozsah 2 – 5 rukopisných strán. Recenzie, správy o odborných podujatiach, osobné správy a rôzne správy a aktuality nemajú presahovať 2 rukopisné strany.

3. ŠTRUKTÚRA RUKOPISU – HLAVNÉ ČASTI RUKOPISU

Titulný list
Titulný list obsahuje stručný, výstižný názov, prípadne aj podnázov práce (nesmie obsahovať skratky), úplné meno/mená autora/autorov a názov a adresu inštitúcie/pracoviska vrátane e-mailových adries.

Vlastný článok
Začína sa na novej strane a obsahuje abstrakt (krátka, presná, výstižná a zrozumiteľná charakteristika obsahu v rozsahu maximálne 10 riadkov), kľúčové slová, úvod (komplexná informácia o cieli práce, jej obsahu a štruktúre), hlavný text/jadro práce členený na podkapitoly (súčasný stav riešenej problematiky u nás i v zahraničí, ciele práce, materiál a metodika práce, štatistické metódy a spracovanie, výsledky, diskusia, súhrn (stručná rekapitulácia výsledkov), závera zoznam bibliografických odkazov/literatúra (zahrňuje dokumenty alebo pramene, ktoré autor použil pri práci, a to podľa normy ISO 690 a s prihliadnutím na normu ISO 7144 – hlavná štruktúra: autor/názov/fakty o dokumente).

Dokumentácia/prílohy
Tabuľky musia mať názov (titulok) a poradové číslo. Každý stĺpec a každý riadok musí mať záhlavie. Pri použití tabuľky z iných publikovaných alebo nepublikovaných zdrojov treba uviesť súhlas s jej publikovaním a zároveň pôvodný zdroj.

Obrázky (grafy, diagramy, nákresy, schémy, fotografie) musia mať výstižný, zrozumiteľný názov, prípadne legendu (vysvetľuje použité symboly, písmená, či iné znaky v ilustrácií) a poradové číslo (na číslovanie sa používajú arabské číslice). Ak je niektorý obrázok prevzatý, treba uviesť jeho súhlas s publikovaním a pôvodný zdroj. Obrázky sa popisujú za textom článku. Popis obsahuje názov súboru, autora, názov obrázka a poradové číslo obrázka.

Tabuľky a obrázky musia byť zaradené bezprostredne za textom, kde sa spomínajú prvý raz.

Uvedené členenie rukopisu sa v plnej miere vzťahuje na pôvodné vedecké a odborné články. Prehľadové články a najmä ostatné príspevky si vzhľadom na rozdielny charakter/druh, náplň/obsah a poslanie článku nevyžadujú striktné jednotné členenie (po názve, mene autora/autorov a názve a adrese pracoviska/inštitúcie nasleduje vlastný text).

4. TECHNICKÉ POKYNY

Rukopis musí byť dodaný v elektronickej forme vo formáte MS Word (doc, docx) emailom alebo na CD. Za rukopisnú stranu sa počíta 1800 znakov (podľa normy30 riadkov na strane, 60 úderov v riadku.

Rukopis musí byť dodaný v elektronickej forme vo formáte MS Word (doc, docx) emailom alebo na CD. Za rukopisnú stranu sa počíta 1800 znakov (podľa normy 30 riadkov na strane, 60 úderov v riadku.

Pri písaní na PC treba zvoliť štandardný typ písma (Times New Roman alebo Ariel) a podľa potreby vyznačiť polotučné písmo alebo kurzívu. Odstavce zarovnávať naľavo, každý odstavec alebo nadpis oddeliť jedným „enterom“. Nepožívať automatické formátovanie zoznamov, zoznamy formátovať pomlčkou, číslom alebo písmenom. Nepripúšťa sa ani používanie špeciálnych fontov a automatické rozdeľovanie slov.

Požaduje sa aj dodržiavanie typografických pravidiel (napr. po čiarke vo vete a bodke musí byť vždy medzera, treba dôsledne rozlišovať spojovník a pomlčku a pod.).

Tabuľky sú súčasťou dokumentu, treba sa vyhnúť používaniu formátovania nad rámec základnej vizualizácie tabuľky. Umiestnenie tabuliek treba označiť v texte (ak sa tabuľka netýka myšlienok v hlavnom texte práce, zaraďuje sa do prílohy).

Obrázky (ilustrácie, fotografie) sa predkladajú v osobitných súboroch vo formáte jpg alebo png s minimálnou veľkosťou 100kB. Umiestnenie obrázkov treba vyznačiť v texte.

Grafy sa predkladajú ako obrázky (viď odstavec vyššie) alebo v niektorom z vektorových formátov (cdr, psd, wmf…).

5. SPOLUPRÁCA S REDAKCIOU

Listy so žiadosťou o uverejnenie príspevku, rukopisy a iná korešpondencia sa posielajú na adresu redakcie:

Prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.
Pedagogická fakulta TU
Priemyselná 4, 918 43 Trnava
e-mail šéfredaktor: sefredaktor@efeta.sk
e-mail redakcia: efeta@efeta.sk

K listu treba priložiť splnomocnenie, ktorým autor príspevku splnomocňuje prof. Lechtu, aby podpísal autorskú zmluvu (uviesť aj rodné číslo, e-mailovú adresu a číslo bankového účtu).

Autorské výtlačky sa posielajú každému autorovi.