VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Valenta, M.
Recenzia: Dramatoterapia - Majzlanová, K.
E, 15, 2005, 2, 22
Valková, L., Požár, L.
Integrácia detí s rozličným druhom postihnutia do bežných škôl v Belgicku
E, 17, 2007, 3, 21 - 22
Vančová, A.
Recenzia: Vzdělávání hluchoslepých I
E, 11. 2001, 3, 30
Vančová, A.
Medzinárodný odborný seminár - Edukáciou k integrácii viacnásobne postihnutých detí
E, 11. 2001, 3, 31 - 32
Vančová, A.
Terminologický a pojmový aparát využívaný v špeciálnopedagpgickej literatúre vo vzťahu k problematike viacnásobných postihnutí
E. 12. 2002, 1, 6 - 9
Vančová, A.
Recenzia: Mentální retardace (Iva Švarcová)
E, 12. 2002, 3, 21
Vančová, A.
Medzinárodný seminár ku koncepcii vysokoškolskej prípravy špeciálnych pedagógov
E, 13, 2003, 4, 25 - 26
Vančová, A.
Konceptuálne, definičné a terminologické posuny a zmeny v pedagogike ment. post. ako dôsledok paradigmatických zmien vo vedách o človeku a výchove
E, 15, 2005, 4, 2 - 8
Vančová, A.
K sedemdesiatinám zakladateľa slovenskej psychopédie doc. PhDr. Ivana Baja,CSc.
E, 16, 2006, 1, 19
Vančová, A.
Recenzia: Mentální retardace (Iva Švarcová)
E, 12. 2002, 3, 21