SCIENTIFIC-PROFESSIONAL JOURNAL ON COMPLEX REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE
CURRENT ISSUE
2/2014
IN CIRCULATION

CATALOGUE

prázdny zoznam

prázdny zoznam :

Chamilla, I.
1. celoslovenské stretnutie kardioklubov Slovenska - Kúpele Sliač 23.-24. 9. 2006
E, 16, 2006, 4, 18 - 19
Chudá, B., Štofilová, J.
Zdravotné oslabenia u detí rómskeho pôvodu navštevujúcich ŠZŠ v Spiš.regióne
E, 13, 2003, 2, 8 - 10
Chudá, B., Gkesk, S., Štofílová, J.
Výskyt chorôb, porúch a oslabení dýchacieho systému u telesne postihnutých žiakov vo veku 10 - 14 rokov
E. 12. 2002, 1, 2 - 5
Chudá, B., Navarová, K.
Zdravotná telesná výchova vo vybraných špec. zákl. školách a postoje rómskych detí
E, 16, 2006, 8 - 10
Chudá, B., Verešová, J.
Výskyt zdravotných oslabení u detí rómskeho pôvodu navštevujúcich špeciálne základné školy na Spiši
E, 15, 2005, 2, 4 - 6
Chudý, M.
Nekrológ - Odišiel člen našej redakčnej rady Dr. Branislav Baláž (1942 - 2004)
E, 14. 2004, 3, 19
Chudý, M.
Školská integrácia a jej formy
E, 16, 2006, 1, 17
Chudý, M.
Postavenie, platové zaradenie a dovolenka školského špeciálneho pedagóga
E, 16, 2006, 2, 16
Chudý, M.
Žiaci so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami - zápis do 1. ročníka a plnenie povinnej školskej dochádzky
E, 16, 2006, 4, 12
Chvátalová, H.
Recenzia: Jak se žije dětem s postižením, problematika pěti typů zdrav. postižení
E, 16, 2006, 4, 23